+372 600 8505
E-R09.00-19.00L10.00-16.00P10.00-15.00
Ostukorv 0

E-poe üldtingimused

I          E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED

 1. Käeolevad Luutar OÜ, asukohaga Joodi 14 Paide linn,
  reg nr: 11296015 (edaspidi: Luutar või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi: tingimused)  kehtivad kõikide isikute (eraisik, ettevõte, FIE) suhtes (edaspidi: ostja või tarbija), kes kasutavad Luutari e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba müügilepingu (edaspidi: müügileping).
 2. Luutari tingimused on kättesaadavad internetis www.luutar.ee.
 3. E-pood pakub teenust Eesti Vabariigi territooriumil. Erikokkuleppel võib e-pood müüa kaupa ka väljapoole Eesti Vabariiki. Sellisel juhul selgub kauba transpordi maksumus pooltevahelise läbirääkimiste käigus.
 4. Luutari e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Osta".
 5. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda. 
 6. Luutaril on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
  • ostja asub väljapoole Eesti Vabariiki ja pooltevahel puudub erikokkulepe kauba tarnimiseks väljapoole Eesti Vabariiki;
  • kui ostja tegevus ei vasta Luutari tingimustes sätestatule.
 7. Kui Luutaril ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha. Eelnimetatud juhtudel müügilepingust taganemisel puudub ostjal muude õiguskaitsevahendite kasutamise õigus peale ettemaksu tagastamise nõude.
 8. Ostukorv lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu, s.o. tellimus ostukorvist eemaldada. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist.
 9. E-poes saab maksta tellitud kauba eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank, Luminor pank, LHV pank, VISA/Mastercard, Liisi järelmaks, Modena järelmaks ja Luutari järelmaks (Esto AS).
 10. Pärast kaupade eest tasumist tuleb väljuda e-panga lehelt vajutades nupule „Tagasi kaupmehe juurde”. Järgnevalt kuvatakse ekraanil tellimuse kinnitus.
 11. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi hiljemalt järgneval tööpäeval ning ostjaga võetakse ühendust. 
 12. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal.
 13. Luutar annab kauba üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.
 14. Luutar võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust, mh Eesti Posti jne.
 15. Luutar e-poest ostu sooritades kogub müüja andmeid kliendi poolt kasutatud teenuste ja ostetud toodete kohta. E-poest ostes annab klient müüjale loa edastada talle informatsiooni teenuste ja pakkumiste kohta kas e-posti aadressile ja/või mobiiltelefonile, et klient saaks kasutada vastavat teenust ja infot kampaaniate kohta. Isikuandmete esitamisel Luutar e-poes annab klient müüjale loa oma isikuandmete töötlemiseks. Teavituste mitte saamiseks tuleb kliendil saata soov loobuda uudiskirjast info@luutar.ee meilile, misjärel seotud andmed kustutatakse või muudetakse anonüümseks nii, et klienti ei ole võimalik enam tuvastada.

II        MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE JA KAUBA TAGASTAMINE

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastada ei saa ka audio- ja videosalvestisi (videod, CD-d jne) või arvutitarkvara, mille ümbris on avatud. Kauba ostmisel uuena ei tohi tagastatav kaup olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Ostetud kasutatud kauba tagastamisel peab kaup olema samas seisundis ning pakendis, milles ta ostjani toimetati.
 2. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
 3. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@luutar.ee.
 4. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
 5. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 6. Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 7. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.
 8. Müügilepingust taganemise avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 14 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani. Toote tagastamise kulud tasub Tarbija.
 9. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) üldjuhul 1-2 tööpäeva jooksul. Sõltuvalt makseviisist võib laekumine aega võtta kuni 7 tööpäeva.
 10. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

          Taganemisavaldus

III       VASTUTUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 1. Kõik e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ostja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
 2. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul, mis ei vasta pakutud näidisele või on puudustega, esitada kaebus ning kaup tagastada. Kasutatud kaupade müügi puhul ei loeta puudusteks kauba mõistlikku amortiseerumist ning kauba omadusi, mis ei takista selle sihtotstarbelist kasutamist.
 3. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Tulevikus tekkida võivate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Luutari e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 4. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Luutar OÜ, asukohaga Joodi 14, Paide linn või e-posti aadressile: info@luutar.ee. Kauba  tagastamisel tuleb see tuua Luutari poodi.
 5. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.
 6. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:    
  • Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
  • Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • parandamine ebaõnnestub,
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
  • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 7. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või kauba rikkumise tõttu.
 8. Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese aasta jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on müüja kohustus.
 9. E-pood ei vastuta lepingu osalise või täieliku mittetäitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud.
 10. E-pood ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest ning ostjale E-poe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa mingil juhul ületada kauba eest makstud summat.
 11. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust ning seejärel tingimustest.
 12. Tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled võlaõigusseaduses ja tarbijakaitseseaduses sätestatust.
 13. Kui kaubale on antud müüja või tootja poolt müügigarantii, sätestatakse  vastavad tingimused kirjalikult.
 14. Teavet tellimuse kohta saab esitada e-posti aadressil: info@luutar.ee
 15. Tarbijal on õigus kaebusega pöörduda Tarbijakaitseameti (aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee) poole.
 16. Kõik poolte vahel tekkivad erimeelsused lahendatakse vastavalt esitatud kaebustele. Juhul, kui ei saavutata mõlemaid pooli rahuldatavat kokkulepet, vaadatakse need läbi kostja elu- või asukohajärgses kohtus. Vaidlusaluste küsimuste lahendamiseks esitavad pooled teateid kirjalikus vormis. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.
Kuld 999-24K
Pandi 63.18€
Müü 63.18€
Kuld 958-23K
Pandi 60.59€
Müü 60.59€
Kuld 917-22K
Pandi 58.00€
Müü 58.00€
Kuld 900-21.6K
Pandi 56.92€
Müü 56.92€
Kuld 833-20K
Pandi 52.69€
Müü 52.69€
Kuld 750-18K
Pandi 47.44€
Müü 47.44€
Kuld 585/583-14K
Pandi 37.00€
Müü 37.00€
Kuld 500-12K
Pandi 31.62€
Müü 31.62€
Kuld 417-10K
Pandi 26.37€
Müü 26.37€
Kuld 375-9K
Pandi 23.72€
Müü 23.72€
Hõbe 800-925
Pandi 0.50€
Müü 0.50€
Ära rohkem seda näita!x