+372 600 8505
E-R09.00-19.00L10.00-16.00P10.00-15.00
Ostukorv 0

Isikuandmete töötlemine ja säilitamine OÜ-s Luutar

1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator  (IP-aadress: e-posti aadress) või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
 
2. Eriliigilised isikuandmed on:

- poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavad andmed, välja arvatud andmed seadusega ettenähtud korras registreeritud eraõiguslike juriidiliste isikute liikmeks olemise kohta;
- etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavad andmed;
- andmed terviseseisundi või puude kohta;
- andmed pärilikkuse informatsiooni kohta;
- biomeetrilised andmed (eelkõige sõrmejälje-, peopesajälje- ja silmaiirisekujutis ning geeniandmed);
- andmed seksuaalelu kohta;
- andmed ametiühingu liikmelisuse kohta;
- andmed süüteo toimepanemise või selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist.

3. Veebipoe WWW.luutar.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Luutar (registrikood 11296015) asukohaga Joodi 14, Paide, Järvamaa, tel 6008505 ja e-kiri info@luutar.ee.
 
4. Milliseid isikuandmeid töödeldakse

- nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
- kauba kohaletoimetamise aadress;
- pangakonto number;
- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
- klienditoe andmed.
 
5. OÜ Luutar kasutab Isikuandmeid kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).  Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 6. OÜ Luutar on isikuandmete vastutav töötleja, kuna otsustab andmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tegeleb andmete pideva töötlemisega. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
 
7. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
 
8. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
 
9. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
 
10. OÜ Luutar kogub isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaks määratud õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid viisil, mis on vastuolus eesmärkidega.
 
11. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks.
 
12. Isikuandmeid hoitakse zone.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
 
13. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
 
14. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
 
15. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
 
16. Isikuandmete töötlemise lubatavuse aluseks on isiku nõusolek. Andmesubjekti nõusolek peab olema kirjalikult taasesitatav ja selge tahteavaldus. Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, millest teavitab OÜ Luutar igal konkreetsel juhul enne nõusoleku andmist.
 
17. OÜ Luutar poolt isikuandmete töötlemiseks isiku poolt antud nõusolek sisaldub isikuga sõlmitud lepingus järgneval kujul: „Käesoleva Lepingu allkirjastamisega annab _____ OÜ-le Luutar nõusoleku oma isikuandmete (nimi, isikukood, ______________) töötlemiseks mahus, mis on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks. ______ on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt  isikuandmete kaitse seadusele. _____________ omab õigust oma
nõusolek igal ajal tagasi võtta.“
 
18. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
 
19. OÜ Luutar poolt isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.  
 
20. OÜ Luutar täidab andmete töötlemisel järgmisi kohustusi:

- Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõtet
- Eesmärgi piirangu põhimõtet
- Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõtet
- Õigsuse põhimõtet
- Säilitamise piirangu põhimõtet
-  Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtet
- Vastutuse põhimõtet
 
21. OÜ Luutar omab kohustust teavitada inimest tema isikuandmete töötlemise detailidest- kust isikuandmed pärinevad, kes ja kuidas isikuandmeid töötleb, missugusel eesmärgil ja õiguslikul alusel isikuandmeid töödeldakse, kellele isikuandmeid edastatakse, kes on andmekaitseametnik ning kuidas temaga kontakti saab, kui kaua isikuandmeid säilitatakse, millised on tema õigused isikuandmetega seoses.
 
22. Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega ning andmetöötleja on kohustatud väljastama järgmise teabe:

- Töötlemise eesmärk;
- Asjaomaste isikuandmete liigid;
- Vastuvõtjad või vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse, eelkõige kolmandates riikides olevad vastuvõtjad või rahvusvahelised organisatsioonid;
- Võimalusel kavandatav isikuandmete säilitamise ajavahemik või selle määramise kriteeriumid;
- Teabe õiguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt andmesubjekti puudutavate isikuandmete parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või esitada vastuväide sellisele isikuandmete töötlemisele;
 
23. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).
 
24. OÜ Luutar on kehtestanud isikuandmete säilitamise tähtajaks 7 aastat ning peale säilitamise tähtaja lõppemist kustutab isikuandmed jäädavalt.
 
25. Andmesubjektil on õigus tutvuda andmetega, muuhulgas ka teabega õiguse kohta esitada kaebus järelvalveasutusele ning kui andmeid ei koguta andmesubjektilt, siis olemasoleva teabe andmete allikate kohta.
 
26. Andmesubjektil on õigus nõuda, et OÜ Luutar kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed, kui isikuandmeid ei ole enam sellel eesmärgil vaja, millega seoses on need kogutud, nõusolek võeti tagasi jne.
 
27. Isikuandmed kuuluvad OÜ Luutar poolt kustutamisele ka juhul, kui isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
 
28. OÜ Luutar tagab õiguse andmete ülekandmisele. Inimesel on õigus küsida ja saada andmetöötlejalt kõiki teda puudutavaid isikuandmeid, mida inimene on andmetöötlejale edastanud. Andmete ülekandmise õigus kohaldub nendele andmetele, mille töötlemise aluseks on inimese nõusolek või inimese ja andmetöötleja vahel sõlmitud leping. Andmed edastatakse struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul.
 
29. OÜ Luutar ei töötle ilma inimese selgesõnalise nõusolekuta eriliigilisi isikuandmeid.
 
30. OÜ Luutar kinnitab, et järgib kõiki isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid.

Kuld 999-24K
Pandi 63.18€
Müü 63.18€
Kuld 958-23K
Pandi 60.59€
Müü 60.59€
Kuld 917-22K
Pandi 58.00€
Müü 58.00€
Kuld 900-21.6K
Pandi 56.92€
Müü 56.92€
Kuld 833-20K
Pandi 52.69€
Müü 52.69€
Kuld 750-18K
Pandi 47.44€
Müü 47.44€
Kuld 585/583-14K
Pandi 37.00€
Müü 37.00€
Kuld 500-12K
Pandi 31.62€
Müü 31.62€
Kuld 417-10K
Pandi 26.37€
Müü 26.37€
Kuld 375-9K
Pandi 23.72€
Müü 23.72€
Hõbe 800-925
Pandi 0.50€
Müü 0.50€
Ära rohkem seda näita!x